Zlepšit život nemocným: sociální projekty v Brněnské metropolitní oblasti

Nejen v Brněnské metropolitní oblasti najdeme specifické skupiny obyvatelstva, které vyžadují soustavnou sociální, zdravotní a paliativní péči, již je třeba neustále rozvíjet a zkvalitňovat. Proto naše strategie podporuje projekty s cílem zlepšit péči a podmínky pro osoby se zdravotním či jiným onemocněním v celé metropolitní oblasti. Důležitým prvkem je zachování kvality života a důstojnosti jednotlivých osob s daným postižením, často se v tomto kontextu hovoří o zlidšťování sociálních služeb. I toto si kladou za cíl podpořené projekty v Brněnské metropolitní oblasti.  

Sociální problematika je komplikovaným tématem, v rámci naší strategie se zaměřujeme na vybudování zdravotnických a sociálních zařízení, azylových domů, denních stacionářů, poradenské a vzdělávací aktivity atd. Projekty se snažíme koordinovat tak, aby byla nabídka infrastruktury a konkrétní pomoci dostatečná v celé metropolitní oblasti.  

A jaké projekty jsme mimo jiné podpořili?  

Domov Betlém  

Skoro třicet let sloužila vila z počátku 20. století ve městě Klobouky u Brna jako zázemí pro osoby s těžkým zdravotním postižením. Nicméně nevyhovující prostory vyžadovaly rekonstrukci, což se díky dotaci z nástroje ITI povedlo. Zřizovateli domova, Diakonii Českobratrské církve evangelické, se tak podařilo postavit novou budovu a zároveň rozšířit a zkvalitnit svoje služby. 

Domov Betlém poskytuje péči vozíčkářům s nejtěžším stupněm postižení. Kapacitně a ani dispozičně předchozí objekt potřebám osob na vozíčku nevyhovoval a poptávka po službě se naopak zvyšovala. Proto bylo cílem projektu postavit novou budovu, ve které se bude nacházet domov pro osoby s tímto zdravotním postižením a odlehčovací pobytové služby. Součástí projektu bylo i pořízení nového vybavení, které zajišťuje lepší péči o klienty. Obyvatelé žijí ve dvou domácnostech po šesti členech, a tak dochází k podpoře rodinného charakteru poskytovaných služeb. Dále zde najdeme dva samostatné pokoje pro pobytové odlehčovací služby, zázemí pro rehabilitaci a kreativní dílnu. 

Domov Betlém byl slavnostně otevřen v červenci 2020. V prvorepublikové vile dále působí centrum sociálních služeb pro seniory. Dotace činila 43 milionů korun a pokryla tak cca 75 % celkových nákladů na projekt. 

Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky 

Tyflocentrum Brno pomáhá nevidomým už 20 let. Nicméně budova, ve které centrum sídlilo, byla v zanedbaném stavu a o rekonstrukci usiloval tým Tyflocentra přes 18 let. To se podařilo i díky nástroji ITI a v roce 2021 se tak mohl otevřít nový Dům služeb pro nevidomé. Projekt v hodnotě cca 50 milionů korun poskytuje bezbariérové moderní prostředí pro osoby se zrakovým postižením v Brněnské metropolitní oblasti a zároveň slouží jako celodenní stacionář pro nevidomé. Financovalo se i pořízení dalšího technického a materiálového vybavení. Nevidomí tak mají po dlouhých letech důstojné zázemí v BMO. 

Podpora zároveň umožnila rozšířit dosavadní projekty v oblasti asistenční služby nevidomým, poradenství a podpory začleňování nevidomých do společnosti či sociální rehabilitace. Všechny tyto služby pomáhají klientům zvyšovat jejich samostatnost. Najdeme zde interaktivní učebny pro nácvik dovedností pro zrakově postižené, školicí místnosti pro práci s PC anebo cvičnou kuchyni či klubovnu. Důležitou podpořenou aktivitou je i vznik HapAteliéru, který slouží jako dílna, kde se mohou klienti naučit vytvářet různé řemeslné výrobky a najít tak pracovní uplatnění v oblasti keramiky či košíkářství. Výrobky klientů si lze zakoupit i v místní prodejně. 

Nový dům stojí na místě původního domku, který sloužil převážně nevidomým přes 70 let. Před svou smrtí jim ho odkázal básník, učitel a novinář Josef Chaloupka, který tam sám bydlel. S jeho osobou je historie brněnského slepeckého hnutí pevně spjatá. 

 

 

 

 

 

 

 

Nový domov  

Dalším projektem, který cílí na osoby se specifickým postižením, je výstavba domu pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra (PAS). Spolek Tady to mám rád, který založili rodiče dětí s PAS, devět let inicioval vytvoření komunitního bydlení pro dospělé lidí s autismem. I díky podpoře z nástroje ITI byli ve své snaze úspěšní.  

V Mokré-Horákově tak vzniklo společné bydlení, první svého druhu v Brněnské metropolitní oblasti a na jižní Moravě, s názvem Nový Domov. Šest lidí se tak osamostatní od svých rodin, které se o ně často už nedokážou starat, a zároveň zůstanou v neustálé péči odborníků a asistentů. To vše bez ztráty kontaktu se svými blízkými. Tato forma bydlení má zajistit vysokou kvalitu života osob s PAS, tak aby jeho obyvatelé žili život co nejvíce podobný životu běžných lidí. V domě se taktéž nachází studovny k zajištění individuálních nácviků pro zvládání péče o sebe a domácnost, včetně sociálních dovedností. Inspirací byly podobné projekty, které fungují ve Španělsku a Irsku a s kterými spolek Tady to mám rád projekt konzultuje. Bydlení je propojené i s blízkou kavárnou, která funguje jako sociální podnik a autisté v ní pracují. Do budoucna je v plánu i komunitní zahrada. 

Dotace v částce 15 milionů korun pokrývá asi 60 % nákladů projektu, finance poskytly i další subjekty, například město Brno, Jihomoravský kraj anebo obce na Šlapanicku. První obyvatelé se do Nového domova nastěhovali v polovině roku 2023.  

Dům pro Julii 

Posledním důležitým projektem je dětský hospic Dům pro Julii. Hospice jsou speciálním typem zdravotnického a sociálního zařízení, které nabízí pomoc nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým. Dům pro Julii je vůbec prvním hospicem pro dětské pacienty v České republice.  

Projekt počítá s výstavbou pokojů až pro deset dětí, dvěma hospicovými lůžky a osmi pro pobytové odlehčovací služby. Projekt nabídne i zázemí pro rodiče a doprovod dětí a prostory pro arteterapii, muzikoterapii, velkou společenskou místnost a kuchyni. O děti bude pečovat tým odborníků (lékař, zdravotní sestry a ošetřovatelé). Součástí prostoru je zahrádka a hřiště pro děti. Dětem a příbuzným budou rovněž k dispozici služby psychologů, terapeutů a duchovního, kteří mají pomáhat malým pacientům, ale i celé rodině vyrovnat se s terminální diagnózou. Celý projekt hospice je inspirován příklady ze zahraničí, kde tato služba existuje už dlouho dobu. Stavba začala v červenci 2022 a hotovo by mělo být v první polovině roku 2024. Dotace z nástroje ITI činí 87 milionů korun, staví se v Brně v lokalitě Kociánka, nedaleko domova pro seniory. 

Hospic je spojený s příběhem malé Julie, která zemřela v sedmi měsících na pneumokokovou infekci. Plánovaný dětský hospic bude na její příběh odkazovat poskytnutím péče, která se umírající holčičce a jejím rodičům v takové míře nedostala.  

Během minulého období jsme podpořili výstavbu dalších zařízení sociálních služeb, domovů pro osoby se zdravotním postižením či denních stacionářů v hodnotě stovek milionů korun. Více informací najdete zde. Dočíst se můžete taktéž o projektu zkvalitnění zdravotních a sociálních služeb v Hospici sv. Alžběty v Brně. 

Na první pohled je nevidíme, nedá se na ně „sáhnout“, ale přesto pomáhají lidem i společnosti   

Strategie Brněnské metropolitní oblasti si taktéž klade za cíl zkvalitňovat rozvoj sociálních služeb. Proto byly podpořeny i měkké, neinvestiční projekty, zaměřené na pomoc lidem se zdravotním či jiným postižením. Tyto projekty jsou méně finančně nákladné, ale o to více se zaměřují na konkrétní pomoc. Celkem bylo podpořeno 16 projektů za cca 100 milionů korun.  

Jednalo se například o projekty Centra Anabell, které se zaměřuje na boj s poruchami příjmu potravy. Projekt Jídlo dělá zázraky nabízí terapii v případě, pokud se klienti zdráhají přijít do centra osobně. Psycholog tak pomáhá klientům u nich doma, sejít se mohou v kavárně a následně se bavit o nemoci. Pomáhá jim s nácvikem různých náročných situací a dalším seberozvojem. Další podpořené projekty se zabývají podporou vzdělávání, následné péče, pomoci se závislostmi, sociálním začleňováním, komunitními sociálními pracemi aj. Zmínit můžeme například projekt následné péče pro osoby s duální diagnózou, projekt rozvíjení funkčních kompetencí pro děti s poruchou autistického spektra, služby schizofrenikům v domácím prostředí či centrum pomoci pro závislé a jejich blízké. Více informací najdete v mapě projektů.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru