Přínosy metropolitní spolupráce (2020)

Přínosy metropolitní spolupráce pro obce, regiony a stát

Ve čtvrtek 20. srpna 2020 se v prostorách hotelu Atlantis Brno uskutečnila konference Přínosy metropolitní spolupráce pro obce, regiony a stát. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové, ministra vnitra Jana Hamáčka, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, předsedy Svazu měst a obcí ČR Mgr. Františka Lukla, předsedy Asociace krajů ČR MUDr. Jiřího Běhounka a rektora Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D.

Hlavním cílem konference bylo společně s odborníky a politickými zástupci dotčených ministerstev, krajů, měst a obcí konkrétně a srozumitelně pojmenovat a komunikovat globální i lokální přínosy a specifika metropolitní spolupráce v ČR a nadále je podporovat. Konference vyzdvihla pozitivní zkušenosti s implementací nástroje ITI na úrovni metropolitních oblastí a aglomerací a přínosy metropolitní spolupráce z ekonomického, geografického, sociálního a správního hlediska.

Konferenci předcházelo jednání primátorů statutárních měst, které vyvrcholilo podpisem deklarace, jež definuje základní požadavky k budoucnosti a institucionalizaci metropolitní spolupráce v České republice. Města se tak zavázala aktivně prosazovat myšlenku metropolitní spolupráce s cílem vyjednat pro její rozvoj co nejlepší podmínky. Společný dokument je určen Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu vnitra ČR a dalším národním orgánům, které mají v gesci územní rozvoj. K bodům deklarace patří i žádost o urychlení debaty o tom, aby byly pro metropolitní oblasti lépe dostupné finanční prostředky i z národních zdrojů (např. Modernizační fond, národní dotační tituly).Více informací naleznete v tiskové zprávě Svazu měst a obcí ČR a Magistrátu města Brna.

První část konference se zaměřila na pojmenování konkrétních přínosů metropolitní spolupráce. Během tohoto bloku vystoupil například profesor Univerzity Karlovy Luděk Sýkora, který se soustředil na přínosy metropolitní spolupráce ze sociologického a geografického pohledu a mj. zmínil, že se metropolitní regiony staly reálnými celky koncentrujícími lidské činnosti a rozvoj společnosti. Petr Zahradník, ekonomický expert z Evropského hospodářského a sociálního výboru, zhodnotil konkrétní ekonomické přínosy integrovaného přístupu. Dopady projektů, které jsou řešeny integrovaně, daleko přesahují (o cca 20–25 %) dopady projektů, které se řeší individuální cestou. David Sláma z Ministerstva vnitra ČR nastínil možné řešení institucionalizace metropolitní spolupráce v českých podmínkách. Zdůraznil především nutnost shody statutárních měst směrem k většímu zaměření se na metropolitní problematiku, přičemž ideální reakcí je právě výše zmiňovaná deklarace.

Následná panelová diskuze vrcholných politických zástupců – Martin Charvát (primátor města Pardubice), David Koppitz (MMR ČR), David Sláma (MV ČR), Radka Vladyková (SMOČR) – měla za úkol přínosy metropolitní spolupráce reflektovat. Účastnici panelu debatovali o možnostech právního ukotvení metropolitní spolupráce například formou metropolitního svazku obcí. Zdůraznili rovněž podporu strategických metropolitních nástrojů např. metropolitního územního plánu, metropolitní rozvojové agentury či sdíleného fondu pro rozvoj metropolitní oblasti. Institucionalizace by však neměla být primárním cílem.

Následovala panelová diskuze s metropolitními lídry Brněnské metropolitní oblasti, odborníky, kteří se aktivně podíleli na vytváření metropolitních projektů. Jednotliví lídři – Filip Chvátal (radní města Brna), Ondřej Mulíček (Masarykova univerzita), Jan Vitula (starosta Židlochovic, náměstek hejtmana JMK), Marie Zezůlková (MMR ČR) – představili úspěšné integrované projekty, řešení a zkušenosti, které za jejich prací stojí. Společně se shodli, že rozvoj metropolitní spolupráce není jen o věcných tématech, ale také o zvyšování povědomí, vzájemné důvěry a sounáležitosti. Tématem druhé části konference byla prezentace konkrétních integrovaných řešení a toho, co se povedlo během tohoto programového období. Michaela Kudynová, koordinátorka spolupráce Hradecko-pardubické aglomerace, prezentovala konkrétní projekty z oblasti kultury, které byly díky nástroji ITI podpořeny, a Petr Šašinka, vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce MMB, se zaměřil na to, jak konkrétně komunikovat metropolitní projekty a myšlenky metropolitní spolupráce. Zdůraznil především tzv. desatero dobré praxe.

Závěrečné shrnutí konference provedl radní Filip Chvátal. Zdůraznil, že velkým pozitivem konference byl fakt, že se sešli v hojném počtu jak primátoři statutárních měst a starostové jednotlivých obcí v rámci daných metropolitních oblastí, tak zástupci ministerstev a specialisté na urbanismus, a to i v této nelehké době. Filip Chvátal zároveň uvedl, že je nutné, aby všichni stakeholdeři v území jednali metropolitně, tzn. sdíleli příklady dobré i špatné praxe a zapojili se aktivně do metropolitní spolupráce. Na závěr rovněž zdůraznil důležitost podepsané deklarace, která by měla nastartovat podporu metropolitní problematiky a diskuzi s národními orgány.

Výstupy konference najdete rovněž na twitteru pod hashtagem  #jednejmetropolitne.

Veškeré podklady z konference naleznete ke stažení pod těmito odkazy:

V průběhu konference jste taktéž využívali aplikaci Sli.do. Závěry Vašeho hlasování přikládáme níže.

Fotogalerie:

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru