Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Výzva řídicího orgánu:

Své projektové záměry vyplňujte prostřednictvím naší webové aplikace  určené na sběr projektových záměrů.

Specifické cíle OPZ pro Brněnskou metropolitní oblast:

  • 2.1 – Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

OP Zaměstnanost

Díky těmto specifickým cílům dojde k naplnění následujících opatření ISR BMO:

  • D.1 – Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb (2.1)

pozn. v závorce za opatřením je číselně vyjádřeno označení specifického cíle operačního programu

Seznam výzev