Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Výzva Řídicího orgánu:

Uzavřené výzvy řídicího orgánu:

Své projektové záměry vyplňujte prostřednictvím naší webové aplikace  určené na sběr projektových záměrů.

Specifické cíle OPPIK pro Brněnskou metropolitní oblast:

  • 1.2 – Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
  • 3.5 – Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Díky těmto specifickým cílům dojde k naplnění následujících opatření ISR BMO:

  • B.5 – Snížení imisní zátěže území (3.5)
  • C.2 – Podpora proinovačních služeb a aplikace výsledků VaV pro firmy v BMO (1.2)

pozn. v závorce za jednotlivými opatřeními je číselně vyjádřeno označení specifického cíle operačního programu

Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkonů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace OPPIK 2014 – 2020 – ke stažení zde, vč. dodatku – ke stažení zde.

Seznam výzev