TAČR METROSPOL

Brněnská metropolitní oblast je od jara 2020 zapojena jako jeden z aplikačních garantů do projektu TAČR METROSPOL. Jedná se o projekt Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a nese název Institucionalizace metropolitní spolupráce jako faktor zvýšení motivace obcí ke spolupráci v metropolitních oblastech. Projekt uspěl v soutěži Technologické agentury České republiky v programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Technologická agentura ČR vybrala k podpoře projekt METROSPOL z 526 podaných návrhů. Výběr projektu potvrzuje jeho aktuálnost, inovativnost a ojedinělost nejen v rámci České republiky. Doba trvání projektu byla cca 2 roky, finální zakončení proběhlo v říjnu 2022.  

Řešitelský tým: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita  

Hlavní řešitel: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. 

Aplikační garant 1: Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna   

Aplikační garant 2: Odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR   

Základní teze 

Přestože svou celkovou rozlohou zabírají metropolitní oblasti a aglomerace pouze 26 % území ČR, vytváří se zde více než 70 % z celkového HDP ČR. Tato území jsou charakterizována vysokou mírou urbanizace a koncentrace obyvatel, ekonomických aktivit, vědy a výzkumu a také intenzivními socio-ekonomickými vazbami. Těžiště společenského rozvoje se tak více přesouvá do funkčních (přirozených) území metropolitních oblastí, kde leží rozvojové póly národní ekonomiky.  

Česká republika je charakteristická jednou z nejfragmentovanějších struktur územních samospráv v Evropě, která se negativně promítá do kvality veřejných služeb, finančních problémů malých obcí i ekonomického rozvoje lokalit. Výzvy a problémy, které tato situace přináší, lze řešit v rámci spolupráce v metropolitní oblasti jakožto přirozeném funkčním regionu. Metropolitní oblasti ale v systému české veřejné správy zatím neplní významnější roli. V českém prostředí nebyla metropolitní spolupráce doposud nikterak formálně institucionalizována, přestože její důležitost je zdůrazňována v mnoha vyspělých zemích Evropy. Výzkumy zároveň poukazují na potřebu posílit význam metropolitních oblastí a aglomerací v ČR jako klíčových míst pro realizaci vybraných evropských a národních politik, a rovněž na chybějící adekvátní právní rámec pro metropolitní spolupráci a správu. Spolu se sílícím významem metropolitní problematiky tak narůstá potřeba nalezení vhodných struktur spolupráce formálního i neformálního charakteru.  Absence institucionalizované metropolitní spolupráce, která by zajišťovala koordinaci aktivit v metropolitním území, je v úzkém kontrastu s vývojem v řadě ostatních zemích EU.  

Proč institucionalizovat metropolitní spolupráci?  

 • Metropolitní oblasti jsou centry socioekonomického rozvoje, rozvojové póly národní a evropské ekonomiky. 
 • Pro veřejnou správu představují tyto oblasti komplexně fungující regiony, které v systému české veřejné správy zatím nehrají důležitou roli; 
 • Neexistuje právní rámec pro management rozvoje metropolitních oblastí založený na aktivní participaci a odpovědnosti jednotlivých aktérů – je nutné posílit význam metropolitních oblastí;  
 • Pro metropolitní témata chybí samostatná, autonomní a nezávislá metropolitní entita;  
 • V zahraničí jde o běžnou praxi – metropolitní měřítko;  
 • Zajišťuje koordinaci společného postupu v území;  
 • V současnosti je v ČR vytvořeno (i zásluhou nástroje ITI) nejvhodnější prostředí pro dlouhodobé prosazení konceptu metropolitních oblastí a jejich institucionalizace v regionální politice;  
 • S klesajícím podílem evropských dotací může klesat ochota obcí dobrovolně spolupracovat, proto je třeba hledat dlouhodobější modely spolupráce. 

Zacílení projektu 

Projekt reaguje na stávající legislativní vakuum na metropolitní úrovni v ČR a zaměřuje se na česká specifika metropolitní spolupráce na úrovni přirozených funkčních regionů. Metropolitní plánování je novým prvkem v rámci prostorového plánování – v ČR neexistuje žádný metropolitní orgán či subjekt s právní subjektivitou, který by měl tuto problematiku v gesci. 

Cílem projektu bylo analyzovat a vyhodnotit motivace obcí k metropolitní spolupráci a její institucionalizaci. Hlavním výstupem projektu je metodika iniciace institucionalizace metropolitní spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti. Závěry projektu pomohou ČR se více přiblížit příkladům dobré praxe metropolitního rozvoje a plánování v Západní Evropě. Projekt podobného rozsahu a zaměření nebyl v rámci středoevropského prostoru doposud realizován.  

Projekt je významný z hlediska problematiky metropolitní spolupráce v ČR, jež má důležité výsledky pro ekonomiku a společnost, strategické a územní plánování i rozvoj regionů a měst. Výsledky projektu je možné využít právě v těchto oblastech. Odborníci z Brněnské metropolitní oblasti v rámci projektu sdíleli informace ohledně dosavadních bohatých zkušeností se spoluprací obcí v Brněnské metropolitní oblasti – ta je zároveň zkoumaným územím. Jako aplikační garant projektu má město Brno možnost využít výstupy projektu v praxi a podílet se na spolupráci s odborníky na danou problematiku z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. 

Hlavní výzkumné otázky projektu:  

 • Jaká je motivace obcí ke spolupráci v rámci metropolitního funkčního území? 
 • Jaká je přidaná hodnota institucionalizace metropolitní spolupráce v České republice? 
 • Jak lze metropolitní spolupráci v České republice institucionalizovat?  

Dílčí výstupy projektu: 

 • Dotazníkové šetření mezi starosty Brněnské metropolitní oblasti zabývající se možnostmi dlouhodobé spolupráce v BMO. 90 % starostek a starostů v Brněnské metropolitní oblasti se chce zapojit do metropolitní spolupráce a 94 % obcí chce řešit vybraná témata strategického plánování společně na metropolitní úrovni. Více informací najdete zde 
 • Šetření mezi odborníky ohledně identifikace nástrojů prohlubování metropolitní spolupráce a jejich relevance. Jako podstatné byly zmíněné: metropolitní strategický plán, data, analýzy a šetření na metropolitní úrovni, metropolitní územní plán/prostorová vize, metropolitní rozvojový fond, metropolitní instituce/entita, metropolitní svazek obcí, metropolitní ORP, metropolitní územní samospráva.     
 • Analýza příkladů dobré praxe ze zahraničí. Existují ověřené metodické postupy a rozvojové agentury v zemích Západní Evropy, ale i východní Evropy. Jednalo se o analýzu metropolitních oblastí Barcelona, Lyon, Stuttgart anebo Poznaň. Institucionalizace v jednotlivých metropolitních oblastech se liší účelem vzniku, postavením, kompetencemi, právní formou, financováním apod. 
 • 2 workshopy s odborníky. Shoda prohlubovat spolupráci skrze metropolitní instituci:  
  • Shrnutí prvního workshopu najdete pod tímto linkem. 
  • Shrnutí druhého workshopu zde 
 • Definování metropolitních témat a možných funkcí metropolitní instituce a její činnosti. Jedná se především o analytickou a strategickou činnost a projektovou a koordinační činnost.  
 • Zpracování varianty možné právní formy této instituce. Jedná se o příspěvkovou organizaci, spolek, dobrovolný svazek obcí, ústav, akciovou společnost. Preferovanou možností a nejvhodnější překlenovací formou institucionalizace metropolitní spolupráce na základě daných požadavků je založení instituce na bázi zapsaného ústavu. Zakladateli by se stali příslušné statutární město, příslušný kraj a dobrovolné svazky obcí.   
 • Z dlouhodobého pohledu je nejvíce vhodné založení nové legislativní formy právnické osoby, tzv. Metropolitního svazku.   
 • Navrženy varianty možného financování, typu členství a přenosu odpovědnosti a kompetencí. 
 • Vypracovány 3 odborné články: 

Size matters: Development and cooperation of municipalities in the Brno metropolitan area (Czech Republic). KUNC Josef,  TONEV Petr, NOVOTNÁ Markéta, ŠAŠINKA Petr, DVOŘÁK Zdeněk, RASZKOVÁ Soňa, KRAJÍČKOVÁ Aneta. Geografia Cassoviensis, rok: 2021, ročník: 15, vydání: 2.

Možnosti metropolitní meziobecní spolupráce a její institucionalizace: příklad Brněnské metropolitní oblasti. KUNC Josef, ŠAŠINKA Petr, TONEV Petr, DVOŘÁK Zdeněk, RASZKOVÁ Soňa, NOVOTNÁ Markéta, CHALOUPKOVÁ Markéta, KUBEŠ František. Urbanismus a územní rozvoj, rok: 2020, ročník: XXIII, vydání: 6.

Along the path to metropolitan cooperation via metropolitan unit establishment: Case of Brno Metropolitan Area, Czech Republic. KUNC Josef, NOVOTNÁ Markéta, TONEV Petr,  ŠAŠINKA Petr, RASZKOVÁ Soňa, DVOŘÁK Zdeněk, JETMAR Marek. Geografia Cassoviensis, rok: 2023, ročník: 17, vydání: 1.

Metodika institucionalizace metropolitních oblastí v ČR  

Finálním výstupem projektu je metodika institucionalizace metropolitní spolupráce. Cílem předkládané metodiky je předložit srozumitelný a replikovatelný postup ke vzniku nového institutu metropolitního svazku v území dané funkční městské oblasti v ČR, a to jak v dlouhodobém (s nutností legislativní změny), tak krátkodobém horizontu (bez nutnosti legislativní změny). Toto je v kontextu České republiky poměrně velké novum, hovoříme v tomto směru o nastavení fungování dosud neřešeného/opomíjeného stupně spolupráce. Projekt tak cíleně směřuje k aplikační rovině a významné společenské relevanci. Návrh možného metropolitního svazku v rámci metodiky projektu může být rovněž impulsem k budoucímu efektivnějšímu a ekonomičtějšímu výkonu veřejné správy a celkově povede ke zvyšování kvality života obyvatel. Finální metodiku naleznete pod tímto odkazem

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru