Integrovaná strategie rozvoje BMO 21+

Katastr není zeď. A doba, kdy stačilo uvažovat v jeho hranicích, je dávno pryč. Nástroj ITI pokračuje i v programovém období 2021-2027. Proto jsme od roku 2019 přistoupili k aktualizaci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+ a do její tvorby a naplňování zapojili stávající partnery a odborníky, kteří se s námi podíleli na tvorbě původní strategie a jejím naplňování. A protože se území Brněnské metropolitní oblasti zvětšilo, připojili se do tvorby strategie i noví partneři. Zatímco dříve jsme se soustředili hlavně na efektivní uplatňování nástroje ITI, nová strategie je komplexnější. Víme totiž, že metropolitní spolupráce má svůj smysl i bez ohledu na finanční podporu skrze Evropskou unii. Průběžně jsme se setkávali s desítkami starostů, úředníků, akademiků a dalších odborníků z BMO v rámci odborných pracovních skupin a řídicího výboru, abychom si určili priority a opatření, které budeme po roce 2021 v oblasti metropolitního rozvoje a plánování prosazovat. Nová strategie obsahuje i seznam integrovaných řešení, a to včetně konkrétních projektů. Integrovaná strategie je proto komplexním dokumentem, který řeší rozvoj Brněnské metropolitní oblasti skrze integrovaná řešení v horizontu roku 2030. V rámci nástroje ITI máme alokovaných přibližně 8 miliard korun.  

Finální strategii najdete pod tímto linkem vč. příloh.

Nová strategie = nové vymezení

V Brněnské metropolitní oblasti (BMO) je nyní celkem 184 obcí, ve kterých žije přibližně 720 tisíc obyvatel. Jedná se o cca 60 % obyvatel Jihomoravského kraje. Území metropolitní oblasti má rozlohu 1 978 km2. Metropolitní oblast se oproti předchozímu období rozrostla, a to o Blansko a Vyškov, včetně jejich okolí.

Seznam jednotlivých obcí naleznete zde.

Podrobná mapa BMO 21+.

Základní fakta a zajímavosti

  • BMO zahrnuje více než ¼ obcí Jihomoravského kraje; 
  • V BMO se nachází 24 obcí, které mají více než 3 tisíce obyvatel, 97 obcí má pak do 1 tisíce obyvatel;
  • HDP BMO k roku 2020 bylo 467,5 miliard korun (76,2 % HDP JMK); 
  • 73 % pracovních míst Jihomoravského kraje se nachází v BMO

Princip vymezení

Pro období po roce 2020 vznikla po domluvě se všemi statutárními městy díky Ministerstvu pro místní rozvoj jednotná metodika vymezení metropolitních území a aglomerací ČR(celkem se jedná o vymezení třech metropolitních oblastí a deseti aglomerací).  

Toto vymezení slouží také jako podklad pro realizaci regionální politiky prostřednictvím  Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Území bylo vymezeno na základě metropolizačních procesů (dojížďky do práce, škol a dalších cest) a jedná se tedy o funkční území s přirozenými vazbami (tzv. FUA – funkční městská oblast). Pro zjištění jednotlivých procesů byla využita data mobilního operátora. Více informací v dokumentu zde.

Vize rozvoje Brněnské metropolitní oblasti

Naší vizí do roku 2030je společně se zasadit o to, aby se Brněnská metropolitní oblast udržitelně a vyváženě rozvíjela v příjemné a prosperující místo pro život. 

Chceme, aby Brněnská metropolitní oblast byla územím s funkčním dopravním systémem, s dostupnými a kvalitními veřejnými službami a omezující nepříznivé dopady na životní prostředí. 

Strategie má tři části

  • Analytickou část: východiska strategie s územním průmětem, analýzu problémů, potřeb a potenciálu území a analýzu stakeholderů;
  • Strategickou část: strategický rámec, vize rozvoje, přehled témat, cílů a opatření, jejich specifikace a integrovaná řešení;
  • Implementační část: popis řízení, monitorování a hodnocení.  

Rozvojové oblasti

Témata strategie jsou seskupena do čtyř rozvojových oblastí: mobilita, životní prostředí, veřejné služby, koordinace rozvoje. 

Mobilita

Veřejná doprava umožní rychlé, bezpečné a pohodlné cestování. Propojíme ji s ostatními druhy dopravy tak, aby došlo k omezení využívání individuální automobilové dopravy a k posílení nemotorové dopravy. K tomu přispěje rozvoj významných i lokálních přestupních uzlů veřejné dopravy s parkovacími systémy typu P+R a s napojením na ucelenou síť cyklostezek. Dobudujeme obchvaty a tranzitní koridory mimo obydlená území a snížíme dopravní zátěž rezidentních oblastí. Zasadíme se o dořešení dálničního spojení v severojižním směru a o zlepšení podmínek pro dálkovou železniční dopravu. Brněnské letiště se stane branou k cestování do vzdálenějších regionů. 

Tato rozvojová oblast se dělí do dvou témat metropolitní/lokální udržitelná mobilita a globální dostupnost BMO. Tato témata jsou dále rozpracována na cíle a opatření (celkem 10).

Životní prostředí

Proměníme krajinu tak, aby bylo území odolnější proti suchu, slunečnímu záření a nevyrovnaným srážkám. Zvýšíme množství zeleně ve volné krajině i v sídlech, ve veřejném prostoru i na budovách. Budeme rozvíjet systém zadržování a využívání dešťové vody jak pro systém zeleně, tak lidskou potřebu. Posílíme bezpečnost zajištění zásobování pitnou vodou novými zdroji a zvýšíme efektivitu hospodaření s ní. Zlepšíme využití místních zdrojů. Zintenzivníme přeměnu energetiky směrem k větší soběstačnosti a bezpečnosti zdrojů. Zasadíme se o zavedení jednotného systému prevence, sběru, svozu a likvidace odpadu a podpoříme rozvoj cirkulární ekonomiky. 

Tato rozvojová oblast se dělí do tří témat voda a krajina, odpadové hospodářství a moderní a bezpečná energetika. Tato témata jsou dále rozpracována na cíle a opatření (celkem 10). 

Veřejné služby

Nastavíme systém sdílení vybraných služeb. Zvýšíme soudržnost a solidaritu území a posílíme vnímání celé oblasti občany jako společného prostoru pro kvalitní život. Zvýšíme koordinaci investic v oblasti veřejných služeb, kdy zohledníme přirozené spádové vazby Brna, mikroregionálních center a ostatních obcí. Technickou infrastrukturu a veřejné služby budeme řešit provázaně s ohledem na funkčnost jednotlivých systémů. Bude rozvíjena sílící pozice v oblasti rozvoje inovací a kreativity. Posílíme sdílení a propojenost a zvýšíme kvalitu vzdělávání a sociálních služeb. 

Tato rozvojová oblast se dělí do dvou témat školství a vzdělávání a infrastruktura a služby pro potřebné/ohrožené obyvatele. Tato témata jsou dále rozpracována na cíle a opatření (celkem 9). 

Koordinace rozvoje

Brněnská metropolitní oblast bude fungovat na partnerské spolupráci. Spolupráci institucionalizujeme tak, aby vzniklo prostředí pro účinnější koordinaci rozvoje a stabilní subjekt pro přímou realizaci významných rozvojových projektů. Cíleně budeme usměrňovat rezidenční a komerční výstavbu s ohledem na dopravní, environmentální i společenskou únosnost a v rámci funkčnosti širšího městského území. Důraz budeme klást na vyváženost rozvoje jednotlivých částí Brněnské metropolitní oblasti jak s ohledem na život obyvatel, tak i s ohledem na ekonomický rozvoj. Ekonomický, sociální a environmentální rozvoj budou v rovnováze. 

Tato rozvojová oblast se dělí do tří témat rozvoj a institucionalizace spolupráce, rezidenční a komerční výstavba a trávení volného času. Tato témata jsou dále rozpracována na cíle a opatření (celkem 10). 

Jádro naší strategie tkví v integrovaných řešeních

Brno a obce v jeho zázemí jsou provázané socio-ekonomickými vztahy, takže rozhodnutí jedné části ovlivní celou metropolitní oblast. Problémy ve výše zmíněných tématech proto nelze vnímat izolovaně a do jejich řešení je třeba zapojit více subjektů. A nejen to. Každý problém je komplexní a je třeba ho řešit s vazbami na další aktivity.  

Byla by chyba se dívat na výzvy a příležitosti v rámci metropolitní oblasti izolovaně od ostatních a chtít je řešit jednotlivě, když je možné využít mnohem efektivnější, integrovaná řešení. To v zásadě znamená propojit více řešení do jednoho celku a vytvořit zastřešující projekt.  

Integrované řešení se skládá z jednoho či více strategických projektů a generuje vyšší přidanou hodnotu oproti stavu, kdy by byly realizovány jednotlivé projekty samostatně či nekoordinovaně. Rozlišujeme mezi třemi typy integrovaných řešení: 

  1. Samostatný unikátní metropolitní projekt, který je jedinečný a nezastupitelný v metropolitní oblasti a má významný akcelerační a multiplikační efekt; 
  2. Integrované řešení tvořené souborem tematicky zaměřených, či v definovaném území realizovaných projektů; 
  3. Síťové integrované řešení komplexně řeší určitý problém díky realizaci souboru obdobných (síťových) projektů.  

Strategie obsahuje celkem 65 integrovaných řešeních.  

Rozvojová oblast   Integrovaná řešení
Mobilita 14
Životní prostřed 17
Veřejné služby 14
Koordinace rozvoje 8

Specifikem jsou tematicky průřezová integrovaná řešení, která rozvíjí konkrétní lokalitu např. rozvojovou lokalitu Přízřenice. Těchto řešení je celkem 12. 

Integrované řešení obsahuje popis řešení, jeho integrovanosti, synergií a seznam projektů a jejich realizátorů.  

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru