Co je to ITI?

Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments, dále jen ITI) jsou novým územním nástrojem Evropské komise, který v ČR slouží k řešení vybraných metropolitních problémů vyžadujících integrovaný přístup. Tím se rozumí jak koncentrace aktivit, tak koncentrace zdrojů při shodě partnerů v území, aby byl výsledný efekt podpořených inter­vencí co největší. ITI není další operační program, ale nástroj pro území Brněnské metropolitní oblasti, který má rezervovanou alokaci ve vy­braných specifických cílech pěti operačních programů ESIF – Integrovaný regionální operační program (IROP) a operační programy doprava (OPD), životní prostředí (OPŽP), zaměstnanost (OPZ) a podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), jejichž pravidly se žadatel řídí.

Integrovanost, tak jak ji chápeme v BMO, spatřujeme v těchto rovinách:

  • územní integrovanost, kdy budou realizovány projekty a aktivity s nadmístním, zpravidla aglomeračním dopadem ve vymezeném území BMO,
  • věcná integrovanost, kdy budou koordinovaně realizovány věcně související aktivity, které zpravidla i v důsledku roztříštěnosti zdrojů bývají prováděny odděleně,
  • finanční integrovanost, kdy do financování budou zapojeny zdroje z různých specifických cílů jednoho operačního programu, případně z různých operačních programů,
  • organizační integrovanost, tedy vzájemný konsensus a společný koordinovaný postup jednotlivých subjektů v území založený na partnerském principu.

Oproti individuálním projektům musí integrovaný projekt splnit náročnější kritéria hodnocení a projít procesem schvalování (projednání na Pracovní skupině a Řídicím výboru ITI), na druhou stranu bude soutěžit o podporu jen s obdobnými projekty z území Brněnské metropolitní oblasti, které budou aktivně koordinovány za účelem naplnění vize území.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru