Hospic Sv. Alžběty

Integrovaná řešení nemusí vždy znamenat kompletní výstavbu něčeho nového, ale i podporu toho, co už léta funguje. Týká se to například projektu na zkvalitnění zdravotních a sociálních služeb v Hospici sv. Alžběty v Brně, kde se dostává pomoci nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým.

Integrované řešení nabízí v případě Hospice sv. Alžběty spojení dvou projektů, které by jinak vznikly odděleně, nebo by dokonce nevznikly vůbec. První, infrastrukturní projekt má dvě části rekonstrukci severního křídla kláštera sv. Alžběty a dostavbu tzv. nároží, které poskytne vhodné podmínky pro rozvoj sociálních služeb hospice. Severní křídlo kláštera se dosud nepoužívalo, ale po rekonstrukci zde vznikne prostor pro 23 lůžek pobytové odlehčovací služby, čímž se podstatně navýší její kapacita. Druhý projekt má neinvestiční charakter a zaměřuje se na zkvalitnění sociálních služeb.

Pomocí nástroje ITI se na celé řešení podařilo získat granty Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj (investiční část) a Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí (neinvestiční část).

Hospic sv. Alžběty stojí na myšlence úcty k člověku a snaží se mu zajistit podmínky důstojného a hodnotného života až do posledních chvil. Ve svých prostorách poskytuje lůžkový hospic a poradnu pro pacienty i lidi pečující o nemocného člověka. Dále pak zajišťuje služby domácího hospice, díky kterému se dostává paliativní péče pacientům na konci života v jejich domácím prostředí. Podobně funguje i odlehčovací služba, která zajišťuje lidem se sníženou soběstačností pomoc s běžnými úkony, jako je hygiena, oblékání, stravování nebo samostatný pohyb.

Jelikož lidí v nejstarší věkové skupině bude v metropolitní oblasti do budoucna přibývat, je třeba už nyní myslet na zajištění dostatečné sociální péče a navyšovat kapacity zařízení paliativní péče, jak se to díky integrovanému řešení podařilo v Hospici sv. Alžběty.

Vizualizace: Zrekonstruovaný hospic, TJ Architekti

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru