Pro žadatele 2021+

ITI je již zaběhlým územním nástrojem z dílny Evropské komise, který slouží k řešení vybraných metropolitních problémů vyžadujících integrovaný přístup. Tím se rozumí jak koncentrace aktivit, tak koncentrace zdrojů při shodě partnerů v území, aby byl výsledný efekt podpořených intervencí co největší.

Stejně jako v předchozím programovém období budou vyhlašovány tzv. výzvy nositele. Našim výzvám musí vždy předcházet vyhlášená výzva daného řídicího orgánu určená pro ITI. Schválený harmonogram výzev naleznete zde. Součástí je i výhled na rok 2023.

Mechanismus podávání žádostí do integrovaných výzev je složitější než u individuálních, proto jednotlivé činnosti a jejich návaznost naleznete ve schématu níže. Náležitosti projektové fiše, která se bude vyplňovat v rámci výzvy nositele ISR BMO prostřednictvím webové aplikace, jsou uvedeny zde. Projektová fiše bude hodnocena základě hodnoticích kritérií, které si můžete přečíst zde.

 

Ve fázi realizace projektů může rovněž dojít k jejich změnám. Řídicí orgány vyžadují ke změnám projektu stanovisko nositele integrovaného nástroje. Každý řídicí orgán k vyjadřování se ke změnám ze strany nositele integrovaného nástroje přistupuje jinak. Řídicí výbor BMO pak nastavil pravidla, kdy je vyjadřování se ke změnám delegováno na manažera ITI, a kdy je možné změny na nositele vůbec podat – tento systém posuzování a schvalování změn v projektech ITI 2021+ naleznete zde ke stažení.

V programovém období 2021 – 2027 bude Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ naplňována díky velkému množství finančních zdrojů. Mezi ty nejdůležitější však stejně jako v minulém období patří operační programy navázané na finanční zdroje z EU. Níže jsou uvedeny odkazy na nejaktuálnější verze operačních programů a dalších důležitých dokumentů:

Každý projekt z BMO, který není explicitně uvedený v ISR BMO 21+ (označený hvězdičkou), může soutěžit ve výzvách všech výše uvedených operačních programů v rámci individuálních výzev. Může se také pokusit získat dotace v některém z dalších finančních zdrojů, jako je např. Modernizační fond, Národní plán obnovy, dotace v gesci jednotlivých ministerstev na národní úrovni, na úrovni Jihomoravského kraje nebo města Brna.

Kromě prostředků z Evropských fondů existují i unijní programy pod správou Evropské komise. Ta u většiny programů vypisuje výzvy, určuje jejich rozpočet a termíny. Mezi programy patří např. URBACT IV, European Urban Initiative, Horizont Evropa (HE),Program LIFE, aj.

Oddělení ITI a metropolitní spolupráce od začátku roku 2023 systematicky sleduje i tyto zdroje a relevantní výzvy rozesílá do BMO v podobě dotačního občasníku. 

Všechny publikované dotační občasníky naleznete zde:

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru