Tvorba strategie BMO 21+

Město Brno přistoupilo od poloviny roku 2019 společně s řadou odborníků k procesu aktualizace Integrované strategie rozvoje BMO 2021+. V procesu tvorby strategie je uplatňován v maximální možné míře partnerský princip a konsensuální přístup při kontinuitě a drobné aktualizaci složení stávajících řídicích a koordinačních struktur (pracovní skupiny, řídicí výbor). Nová strategie se vztahuje k aktualizovanému vymezení BMO.

 • Oproti strategii 2014-2020 nyní tvoříme komplexní rozvojovou strategii BMO bez ohledu na zdroje financování – už se tedy nejedná „pouze“ o strategii pro uplatnění nástroje ITI, protože ITI je jen jedním z možných zdrojů financování projektů naplňujících strategii;
 • Netvoříme strategii od nuly, ale tam, kde je to možné a účelné, vycházíme ze stávajícího intervenčního strategického dokumentu;
 • Při volbě témat přesto dochází k prioritizaci – strategie se zaměřuje výhradně na nosná strategická témata s metropolitním rozměrem, ve kterých se vyžaduje spolupráce více obcí (témata, která obce nejvíce trápí, zároveň je není schopna jedna obec samostatně a efektivně řešit – tzv. metropolitní přidaná hodnota); zároveň mají tato témata dopady na jádro BMO (město Brno), případně se jedná o městské strategické projekty ovlivňující i zázemí (strategie se však nezaměřuje pouze na témata, která jsou výhradně v gesci obcí);
 • Strategie nebude obsahovat robustní analytickou část, ale analytická východiska – do dokumentu zanášíme prostorový průmět a specifika území (i v rámci BMO se různá území chovají odlišně);
 • Strategie bude obsahovat seznamy strategických projektů, přičemž bude naplňována výhradně strategickými projekty typu 1, 2 a 3:
  1. Samostatný unikátní metropolitní projekt (př. tramvajová trať do Kampusu);
  2. Několik rozsáhlejších projektů – vzájemně provázaných/podmíněných, v jednom území nebo jednoho tématu (př. dopravní řešení v Jižní čtvrti – TT Plotní, Zvonařka, Horkovody);
  3. Síťový projekt – zde neznáme přesné názvy a částky – spíše se blíží typovému opatření (př. síť velkokapacitních MŠ v BMO);
 • Časový horizont strategie BMO je rok 2030, je proto kladen důraz na pokročilý stupeň přípravy projektů;
 • V rámci nástroje ITI budou prioritně řešena metropolitní témata ve veřejném zájmu, která je schopna municipální úroveň (obce, města, kraj) přímo ovlivňovat.

V roce 2019 byla vydefinována a postupem času zpřesňována klíčová metropolitní témata, která byla přiřazena jednotlivým pracovním skupinám k další diskusi a rozpracování. V procesu tvorby strategie BMO 21+ tak budou fungovat nově čtyři PS řešící následující nosná metropolitní témata:

PS Udržitelná mobilita
metropolitní/lokální udržitelná mobilita

globální dostupnost BMO

PS Životní prostředí voda a krajina v BMO

odpadové hospodářství v BMO 

moderní a bezpečná energetika v BMO

PS Sociální oblast a vzdělávání školství a vzdělávání v BMO

infrastruktura a služby pro potřebné/ohrožené obyvatele

PS Horizontální rozvoj spolupráce a institucionalizace v BMO

rezidenční a komerční výstavba v BMO

trávení volného času v BMO

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru