Pracovní skupiny diskutovaly o projektech a výzvách

V průběhu měsíce srpna proběhla setkání pracovních skupin Řídicího výboru Brněnské metropolitní oblasti. Pracovní skupiny diskutovaly o podobě projektové fiše, hodnotících kritériích souladu se strategií, evidovaných projektech a podobě výzev v jednotlivých tematických oblastech.  

Evropská komise schválila během července poslední operační programy a vyhlašování nových výzev v programovém období 2021+ tak může začít. Více informací o aktuální podobě jednotlivých operačních programech naleznete zde. Zároveň již schválil Řídicí výbor BMO, Zastupitelstvo města Brna a Rada města Brna Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+, která je v současné době v procesu hodnocení na národní úrovni. Po schválení strategie a programových rámců je možné již vypisovat první výzvy pro projekty v rámci nástroje ITI. Tím začne proces naplňování strategie, ve kterém budou hrát členové pracovních skupin významnou roli. Proto jsme v průběhu měsíce srpna zorganizovali setkání pracovních skupin v oblasti udržitelné mobility, životního prostředí, sociální oblasti a vzdělávání a horizontálních témat.  

Hlavním tématem pracovních skupin bylo představení novinek pro toto programové období, například rozšíření aplikace projektových záměrů. Nově budou mít členové pracovních skupin své vlastní přihlašovací údaje a interní platformu v rámci webu metropolitni.brno.cz, kde najdou všechny dokumenty, informace o projektech a budou zde moci i hlasovat per rollam. Zároveň byla členům pracovních skupin představena aktualizovaná projektová fiše a hodnotící kritéria souladu se strategií. Podoba dokumentů byla následně diskutována a členové vyjádřili i návrhy na jejich změny.  

Během druhé části jednání byly členům pracovních skupin představeny jednotlivé projekty a integrovaná řešení v jejich tematických oblastech, alokace, harmonogram a podoba výzev. Členové měli možnost se ke všem jednotlivým bodům vyjádřit během následné diskuze. Poté byly členům představeny další chystané projekty směřující k prohlubování spolupráce v rámci Brněnské metropolitní oblasti, například záměr vytvoření prostorové vize, metropolitního svazku či společné databáze všech projektů.  

První výzvy pro Brněnskou metropolitní oblast by měly být zveřejněny na podzim a rozdělovat se bude cca 8 miliard korun. O termínech výzev v rámci jednotlivých programů Vás budeme průběžně informovat. 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru