Strategie udržitelného rozvoje měst a BMO

Výzkumné centrum Evropské komise (JRC) zveřejnilo novou příručku Strategie udržitelného rozvoje měst (Handbook of sustainable urban development strategies). Příručka poskytuje metodickou podporu městům, ministerstvům a dalším zúčastněným stranám zapojeným do navrhování a provádění metropolitních strategií v rámci politiky soudržnosti EU. Do přípravy dokumentu se zapojila i Brněnská metropolitní oblast a najdete ji zde jako příklad dobré praxe v rámci přípravy a implementace Integrované strategie rozvoje BMO 2014-2020.

Příručka se zaměřuje především na udržitelný rozvoj měst podporovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj. V této souvislosti je příručka koncipována jako soubor případových studií prezentující příklady dobré praxe. Příručka je koncipována do šesti podkapitol: 1. Strategický rozměr; 2. Územní zaměření; 3. Řízení; 4.  Integrace; 5. Financování a finance; 6. Monitorování.

Příklad BMO je součástí kapitoly 2. Územní zaměření. Kapitola popisuje proces vymezení území pro implementaci strategií a tzv. funkční přístup k metropolitním oblastem. Dočtete se zde například o projektu SPIMA, jehož jsme byli součástí a který se mj. zabýval strategickým plánováním v metropolitních oblastech. Na příkladu Integrované strategie BMO 2014-2020 zde autoři popisují proces vymezení území (FUA), nastavení participativního přístupu k tvorbě a implementaci Integrované strategie a zmiňují například memorandum o metropolitní spolupráci či nastavení fungování Řídicího výboru BMO a pracovních skupin. Na závěr autoři zmiňují i velký dataset BMO (Brno Urban Grid) a spolupráci s univerzitami například v rámci vytváření Atlasu Brněnské metropolitní oblasti či dalších analýz a dotazníkových šetření.

Během podzimu 2020 probíhaly pravidelné semináře platformy pro rozvoj měst (UDN), které reflektovaly vydanou příručku a její jednotlivé kapitoly. Seminář č. 2. s názvem Územní přístup: definování správného prostorového rozměru pro vaši městskou strategii se konal 9. listopadu a při této příležitosti jsme zde prezentovali posun od Integrované strategie 2014-2020 směrem k novému období a k probíhající aktualizaci. Video a náš příspěvek naleznete na youtube kanále platformy EU in my region.

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru