Proces tvorby strategie BMO 21+

Město Brno přistoupilo od poloviny roku 2019 společně s řadou odborníků k procesu aktualizace Integrované strategie rozvoje BMO 2021+. V procesu tvorby strategie je uplatňován v maximální možné míře partnerský princip a konsensuální přístup při kontinuitě a drobné aktualizaci složení stávajících řídicích a koordinačních struktur (pracovní skupiny, řídicí výbor). Nová strategie se vztahuje k aktualizovanému vymezení území BMO.

 • Oproti strategii 2014-2020 nyní tvoříme komplexní rozvojovou strategii BMO bez ohledu na zdroje financování – už se tedy nejedná „pouze“ o strategii pro uplatnění nástroje ITI, protože ITI je jen jedním z možných zdrojů financování projektů naplňujících strategii;
 • Netvoříme strategii od nuly, ale tam, kde je to možné a účelné, vycházíme ze stávajícího intervenčního strategického dokumentu;
 • Při volbě témat přesto dochází k prioritizaci – strategie se zaměřuje výhradně na nosná strategická témata s metropolitním rozměrem, ve kterých se vyžaduje spolupráce více obcí (témata, která obce nejvíce trápí, zároveň je není schopna jedna obec samostatně a efektivně řešit – tzv. metropolitní přidaná hodnota); zároveň mají tato témata dopady na jádro BMO (město Brno), případně se jedná o městské strategické projekty ovlivňující i zázemí (strategie se však nezaměřuje pouze na témata, která jsou výhradně v gesci obcí);
 • Strategie nebude obsahovat robustní analytickou část, ale analytická východiska – do dokumentu zanášíme prostorový průmět a specifika území (i v rámci BMO se různá území chovají odlišně);
 • Strategie bude obsahovat seznamy strategických projektů, přičemž bude naplňována výhradně strategickými projekty typu 1, 2 a 3:
  1. Samostatný unikátní metropolitní projekt (př. tramvajová trať do Kampusu);
  2. Několik rozsáhlejších projektů – vzájemně provázaných/podmíněných, v jednom území nebo jednoho tématu (př. dopravní řešení v Jižní čtvrti – TT Plotní, Zvonařka, Horkovody);
  3. Síťový projekt – zde neznáme přesné názvy a částky – spíše se blíží typovému opatření (př. síť velkokapacitních MŠ v BMO);
 • Časový horizont strategie BMO je rok 2030, je proto kladen důraz na pokročilý stupeň přípravy projektů;
 • V rámci nástroje ITI budou prioritně řešena metropolitní témata ve veřejném zájmu, která je schopna municipální úroveň (obce, města, kraj) přímo ovlivňovat.

V roce 2019 byla vydefinována klíčová metropolitní témata, která byla přiřazena jednotlivým pracovním skupinám k další diskusi a rozpracování. V procesu tvorby strategie BMO 21+ tak budou fungovat nově čtyři PS řešící následující nosná metropolitní témata:

PS Udržitelná mobilita
metropolitní/lokální udržitelná mobilita

globální dostupnost BMO

PS Životní prostředí odpadové hospodářství v BMO

ochrana proti povodním a záplavám a revitalizační opatření

voda a sucho ve volné krajině a v městském prostoru (zelená a modrá infrastruktura)

moderní a bezpečná energetika v BMO

PS Sociální oblast a vzdělávání infrastruktura a služby pro potřebné/ohrožené obyvatele

školství a vzdělávání v BMO

PS Horizontální rezidenční a komerční výstavba v BMO

rozvoj spolupráce a institucionalizace v BMO

cestovní ruch a kulturní dědictví

 

Výstupy ze společného jednání všech PS – 19. 6. 2019 prezentace z jednání
Výstupy ze společného jednání všech PS – 28. 11. 2019 úvodní prezentace z jednání

marketingová strategie BMO

tvorba vize BMO

Výstupy z jednotlivých samostatných jednání 4 PS – květen, červen 2020 finální podoba vize BMO

analytická východiska ISR BMO 21+

výstupy jednání z PS Udržitelná mobilita (26. 5. 2020)

výstupy jednání z PS Životní prostředí (26. 5. 2020)

výstupy jednání z PS Sociální oblast a vzdělávání (28. 5. 2020)

výstupy jednání z PS Horizontální (9. 6. 2020)

výstupy z jednání z PS Horizontální (4. 8. 2020)

Témata, cíle a opatření ISR BMO 21+ témata, cíle opatření vč. diskuse na PS + vypořádání připomínek (k 1. 9. 2020)

finální podoba témat, cílů a opatření ISR BMO 21+

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru