Národní plán obnovy, Modernizační fond a nástroj ITI 21+

Odbor strategického rozvoje a spolupráce se aktivně zapojuje do přípravy českého Národního plánu obnovy (NPO) a Modernizačního fondu. Zároveň je díky nástroji ITI v kontaktu s jednotlivými ministerstvy s cílem vyjednat co nejlepší podmínky při čerpání financí pro rozvoj Brněnské metropolitní oblasti (BMO). Na městskou dimenzi by v  programovém období EU 2021-2027 mělo jít minimálně 8 % veškerých prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Při této příležitosti dochází k aktualizaci Integrované strategie rozvoje BMO 21+, která bude nově obsahovat i seznam konkrétních integrovaných řešení.

Národní plán obnovy je podmínkou pro čerpání přibližně 172 miliard korun ze záchranného fondu EU, který reaguje na pandemickou krizi. Jeho cílem je nastartovat hospodářský růst a pomoci členským zemím k posunu v zelené a digitální transformaci. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které má tvorbu NPO na starosti, vyhlásilo individuální online konzultace k jednotlivým komponentám relevantním pro města. OSRS se daných jednání aktivně účastnil a komponenty připomínkoval. Jednalo se o komponenty 1.6 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, 2.1 Udržitelnou a bezpečnou dopravu, 2.8 Regenerace brownfieldů, 4.1 Systematická podpora veřejných investic. OSRS rovněž jménem města Brna vytipoval a zaslal návrhy projektů do jednotlivých komponent. Další jednání se uskuteční v průběhu měsíce března a dubna. Do konce dubna musí Česká republika předložit NPO Evropské komisi k další diskuzi. Podrobné informace o NPO naleznete zde.

Společně s OIEF zároveň OSRS sleduje a aktivně se účastní jednání ohledně podoby Modernizačního fondu. Modernizační fond čerpá prostředky z emisních povolenek EU ETS a umožňuje investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti. Celková částka dostupná pro ČR je přibližně 150 miliard korun. OSRS společně s městskými společnostmi SAKO Brno a Teplárny Brno spolupracoval na podání projektů do tzv. předregistračních výzev. Projekty například souvisí s realizací chytré čtvrti Špitálka. Předregistrační výzvy byly vyhlášeny koncem ledna pro první tři programy podpory. Přihlášené projekty budou postupně posouzeny z hlediska vhodného zacílení projektu na konkrétní programy fondu a poté se budou hlásit do „ostrých“ výzev. Více informací najdete na stránkách Státního fondu životního prostředí.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru